Tạo mới hóa đơn

 /api/EInvoiceOnline/AddEInvoice

Mô tả: api này dùng để tạo hóa đơn lên hệ thống eHoaDon Online

Method
: HTTPPOST

URL: https://[TaxNumber].ehoadon.online/api/EInvoiceOnline/AddEInvoice

Auth type:  Bearer Token (mã token đã tạo từ bước "Tạo token")

Content-Type: application/json

Body:

{
 "Pattern": "string",
 "Serial": "string",
 "ArisingDate": "2019-10-22T14:54:33.947Z",
 "VatRate": 0,
 "PaymentMethod": 1,
 "PriceType": 0,
 "ExchangeRate": 0,
 "OrderItems": [
  {
   "ProductId": "string",
   "ProductName": "string",
   "Unit": "string",
   "Quantity": 0,
   "Price": 0,
   "Amount": 0,
   "Free": true,
   "VatRate": 0,
  }
 ],
 "InvoiceCustomer": {
  "CustomerNumber": "string",
  "TaxNumber": "string",
  "CompanyName": "string",
  "FullName": "string",
  "AccountName": "string",
  "Address": "string",
  "PhoneNumber": "string",
  "FaxNumber": "string",
  "Email": "string",
  "Cc": "string",
  "LegalRepresentative": "string",
  "BankAccountNumber": "string",
  "BankName": "string",
  "BankBranchName": "string",
  "BankOwnerName": "string",
  "Description": "string",
  "IsAccountant": true,
 }
}


Responses:
{
 "message": "string",
 "status": "success",
 "code": 200,
 "data": {"Id"}
}

Thông tin dữ liệu:

1. Invoice - Thông tin hóa đơn

2. InvoiceCustomer - Thông tin khách hàng

3. OrderItem- Thông tin sản phẩm/dịch vụ

 

keyboard_arrow_up back to top tuneBộ lọc