Gởi thông báo sai sót

 /api/EInvoiceOnline/SendErrrorInform

Mô tả: api này dùng để gởi thông báo sai sót của các hóa đơn đã phát hành trên hệ thống eHoaDon Online

Method
: HTTPPOST

URL: https://[TaxNumber].ehoadon.net/api/EInvoiceOnline/SendErrrorInform

Auth type:  Bearer Token (mã token đã tạo từ bước "Tạo token")

Content-Type: application/json

Body:

{
 "id": null,
 "location": "TP Hồ Chí Minh",
 "reportDate": "2024-05-12T01:16:36.082Z",
 "taxAuthorityInformNumber": null,
 "taxAuthorityInformDate": null,
 "explanationType": 1,
 "invoices": [
  {
   "invoiceId": "663de2cbb631e999633f279e",
   "type": "Cancel",
   "eInvoiceApplicable": 0,
   "description": "Hủy hóa đơn"
  }
 ],
 "isCashRegister": true,
 "sendToTaxAuthorite": true
}

Responses:
{
 "message": "string",
 "status": "string",
 "code": 200,
 "data": {
  "errorInformId": "string",
  "errors": null
 }
}

Thông tin dữ liệu:

 1. Thông tin thông báo sai sót

  Tên Kiểu dữ liệu Bắc buộc Ghi chú
  id string yes(nếu cập nhật) id của thông báo sai sót
  location string yes Tỉnh/Thành nơi lập
  reportDate Date yes Ngày tạo thông báo
  taxAuthorityInformNumber string yes(explanationType=2) Số thông báo của Cơ Quan Thuế
  taxAuthorityInformDate Date yes(explanationType=2) Ngày thông báo của cơ quan thuế
  explanationType number yes Loại thông báo
  1: Hủy/giải trình của NNT
  2: Hủy/giải trình theo thông báo của CQT
  invoices object yes Thông tin các hóa đơn cần gởi thông báo sai sót
  isCashRegister bool yes True: Hóa đơn phát sinh từ máy tính tiền
  False: Hóa đơn thường
  sendToTaxAuthorite bool yes True: Gởi lên cơ quan thuế
  False: Không gởi lên cơ quan thuế
 2. Thông tin các hóa đơn cần gởi thông báo sai sót

  Tên Kiểu dữ liệu Bắc buộc Ghi chú
  invoiceId string yes id của hóa đơn
  type number yes Mục đích thông báo
  1: Hủy
  2: Điều chỉnh
  3: Thay thế
  4: Giải trình
  eInvoiceApplicable number yes Loại hình áp dụng HĐĐT
  1: Có mã CQT-Hóa đơn điện tử theo NĐ 123
  2: Có mã CQT-Hóa đơn điện tử theo QĐ 1209/QĐ-BTC và QĐ 2660/QĐ-BTC
  3:  Không có mã CQT-Hóa đơn điện tử theo NĐ 51/2010/NĐ-CP và NĐ 04/2014/NĐ-CP
  4: Không có mã CQT-Hóa đơn đặt in theo NĐ 123/2020/NĐ-CP
  description string yes Lý do
keyboard_arrow_up back to top tuneBộ lọc