Hủy hóa đơn

 /api/EInvoiceOnline/CancelInvoices

Mô tả: api này dùng để hủy hóa đơn đã phát hành hóa đơn trên hệ thống eHoaDon Online

Method
: HTTPPOST

URL: https://[TaxNumber].ehoadon.online/api/EInvoiceOnline/CancelInvoices

Auth type:  Bearer Token (mã token đã tạo từ bước "Tạo token")

Content-Type: application/json

Body:

{
  "InvoiceIds": ["string"]
}

Responses:
{
  "message": "string",
  "status": "success",
  "code": 200,
  "data": null
}

 

keyboard_arrow_up back to top tuneBộ lọc