Cập nhật hóa đơn

 /api/EInvoiceOnline/UpdateEInvoice

Mô tả: api này dùng để cập nhật thông tin hóa đơn lên hệ thống eHoaDon Online

Method
: HTTPPOST

URL: https://[TaxNumber].ehoadon.net/api/EInvoiceOnline/UpdateEInvoice

Auth type:  Bearer Token (mã token đã tạo từ bước "Tạo token")

Content-Type: application/json

Body:

{
 "id": "string",
 "guid": "string",
 "serial": "string",
 "invoiceNumber": "string",
 "arisingDate": "2022-08-29T01:34:06.386Z",
 "vatRate": 0,
 "status": "New",
 "paymentMethod": "None",
 "currencyType": "VND",
 "exchangeRate": 0,
 "eInvoiceItems": [
  {
   "posNumber": 0,
   "productNumber": "string",
   "productId": "string",
   "productName": "string",
   "unit": "string",
   "quantity": 0,
   "price": 0,
   "vatRate": 0,
   "vatRateDisplay": 0,
   "free": true,
   "discount": true,
   "currencyType": "VND",
   "addAmount": 0,
   "amount": 0,
   "vatAmount": 0,
   "discountRate": 0,
   "discountAmount": 0,
   "totalAmount": 0,
   "displayOrder": 0
  }
 ],
 "invoiceCustomer": {
  "id": "string",
  "customerNumber": "string",
  "taxNumber": "string",
  "companyName": "string",
  "fullName": "string",
  "address": "string",
  "phoneNumber": "string",
  "email": "string",
  "bankAccountNumber": "string",
  "bankName": "string",
  "bankOwnerName": "string"
 },
 "note": "string",
 "isUseCheckDiscount": true,
 "rateCheckDiscount": 0,
 "discountType": "NotDicount"
}

Responses
:
{
 "message": null,
 "status": "success",
 "code": 200
 "data": {
  "invoiceId": "630dc4111c27b00129ecce27",
  "errors": null
 }
}

Thông tin dữ liệu:

1. Invoice - Thông tin hóa đơn

2. InvoiceCustomer - Thông tin khách hàng

3. EInvoiceItem- Thông tin sản phẩm/dịch vụ

4. DiscountType - Loại chiết khấu

5. Responses
 5.1 message: Nội dung kết quả trả về
 5.2 code:
     - 200: thành công
     - 400: không thành công
 5.3 status:
     - success: thành công
     - error: không thành công
 5.4 data
    - invoiceId: id của hóa đơn(có giá trị nếu thành công)
    - errors: danh sách field bị lỗi
       - kiểu dữ liệu: Dictionary<string, string>(key: field name, value: nội dung lỗi)
       - ví dụ:

{
 "data": {
  "InvoiceId": null,
  "Errors": {
   "Serial": "Ký hiệu hóa đơn không hợp lệ"
  }
 },
 "message": null,
 "status": "error",
 "code": 400
}

 

keyboard_arrow_up back to top tuneBộ lọc