Lấy mẫu và ký hiệu hóa đơn

 /api/EInvoiceOnline/GetAvailiablePatternSerial

Mô tả: api này dùng để mẫu và ký hiệu hóa đơn trên hệ thống eHoaDon Online

Method
: HTTPGET

URL: https://[TaxNumber].ehoadon.online/api/EInvoiceOnline/GetAvailiablePatternSerial

Auth type:  Bearer Token (mã token đã tạo từ bước "Tạo token")

Content-Type: application/json

Responses:
{
  "message": null,
  "status": "success",
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "Name": "Hóa đơn giá trị gia tăng (VAT Invoice)",
      "Pattern": "01GTKT0/001",
      "Serial": "AB/19E"
    },
    {
      "Name": "Hóa đơn giá trị gia tăng (VAT Invoice)",
      "Pattern": "01GTKT0/002",
      "Serial": "AA/19E"
    },
    {
      "Name": "Hóa đơn giá trị gia tăng (VAT Invoice)",
      "Pattern": "01GTKT0/003",
      "Serial": "AA/19E"
    }
  ]
}

keyboard_arrow_up back to top tuneBộ lọc