Lấy mẫu và ký hiệu hóa đơn

 /api/EInvoiceOnline/GetAvailiableSerial

Mô tả: api này dùng để mẫu và ký hiệu hóa đơn trên hệ thống eHoaDon Online

Method
: HTTPGET

URL: https://[TaxNumber].ehoadon.net/api/EInvoiceOnline/GetAvailiableSerial

Auth type:  Bearer Token (mã token đã tạo từ bước "Tạo token")

Content-Type: application/json

Responses:
 • Text: Ký hiệu mẫu
 • Value: Ký hiệu mẫu(Serial)
 • Id: Id của ký hiệu mẫu đă đăng ký phát hành

{
 "data": [
  {
   "Text": "1C22TAB",
   "Value": "1C22TAB",
   "Id": "1588597719624"
  },
  {
   "Text": "2C22TYN",
   "Value": "2C22TYN",
   "Id": "1588598174046"
  },
  {
   "Text": "1C22MGD",
   "Value": "1C22MGD",
   "Id": "1635517270529"
  },
  {
   "Text": "1C22TLK",
   "Value": "1C22TLK",
   "Id": "1636170078044"
  },
  {
   "Text": "1C22TML",
   "Value": "1C22TML",
   "Id": "1655633037060"
  },
  {
   "Text": "2C22TCN",
   "Value": "2C22TCN",
   "Id": "1655633620103"
  },
  {
   "Text": "1C22TDS",
   "Value": "1C22TDS",
   "Id": "1655909876159"
  },
  {
   "Text": "1C22TDT",
   "Value": "1C22TDT",
   "Id": "1657379023651"
  }
 ],
 "message": null,
 "status": "success",
 "code": 200
}

keyboard_arrow_up back to top tuneBộ lọc