Phát hành hóa đơn

 /api/EInvoiceOnline/PublishInvoice

Mô tả: api này dùng để phát hành hóa đơn trên hệ thống eHoaDon Online

Method
: HTTPPOST

URL: https://[TaxNumber].ehoadon.net/api/EInvoiceOnline/PublishInvoice

Auth type:  Bearer Token (mã token đã tạo từ bước "Tạo token")

Content-Type: application/json

Body:

{
  "invoiceIds": [
    "string"
  ],
  "serial": "string"
}

Responses:
{
  "message": "string",
  "status": "success",
  "code": 200,
  "data": PublishInvoiceResult[]
}

Chú ý:  Serial: Serial của chứng thư
Thông tin dữ liệu:

1. PublishInvoiceResult- Thông tin phát hành hóa đơn

 

keyboard_arrow_up back to top tuneBộ lọc