Tạo tài khoản API

- Sau khi đăng nhập vào hệ thống eHoaDon Online, đi đến Hệ Thống -> Quản trị người dùng

- Để tạo mới tài khoản người dùng, chọn "Thêm mới"
- Sau khi nhập đầy đủ thông tin, chọn "Lưu lại"
- Danh sách người dùng sẽ hiện trên lưới
- Từ cột "Thông tin api", chọn "+" để thêm tài khoản api

- Sau khi tạo tài khoản api thành công, thông tin truy cập api sẽ hiển thị

- Nếu đã có tài khoản người dùng, chọn  để xem thông tin

- Để xem được thông tin truy cập api, bạn phải nhập mật khẩu người dùng, rồi chọn "Hiển thị"

- Thông tin truy cập api

keyboard_arrow_up back to top tuneBộ lọc