Tạo token

/Api/Token/Create

Mô tả: api này dùng để tạo ra token để sử dụng xác thực cho tất cả các api còn lại

Method
: HTTPPOST

URL: https://[TaxNumber].ehoadon.net/api/token/create

Auth type: No Auth

Content-Type: application/json

Body:

{
  "TenantId": "string",
  "Email": "string",
  "Password": "string"
}

Thông tin dữ liệu:

Tên Kiểu dữ liệu Bắc buộc
TenantId string yes
Email string yes
Password string yes

 

keyboard_arrow_up back to top tuneBộ lọc