Download hóa đơn điện tử dạng xml

/Api/CashRegister/DownloadEInvoiceAsXml/{id}

Mô tả: api này dùng để lấy thông tin hóa đơn dạng xml trên hệ thống eHoaDon Online

Method
: HTTPPOST

URL: https://[TaxNumber].ehoadon.net/api/CashRegister/DownloadEInvoiceAsXml/{id}

Auth type:  Bearer Token (mã token đã tạo từ bước "Tạo token")

Content-Type: application/json

para:

{id}: là id của hóa đơn
 
Responses:

{
  "data": {
    "FileName": "EInvoice- 0304238283-00000000-20220824.xml",
    "FileContent":byte[]
   },
  "message": null,
  "status": "success",
  "code": 200
}

Thông tin dữ liệu:

  1. DownloadEInvoiceDto: Thông tin download hóa đơn
keyboard_arrow_up back to top tuneBộ lọc