Xóa thông tin hóa đơn

 /api/CashRegister/DeleteEInvoice/{id}

Mô tả: api này dùng để xóa thông tin hóa đơn trên hệ thống eHoaDon Online

Method
: HTTPDELETE

URL: https://[TaxNumber].ehoadon.online/api/CashRegister/DeleteEInvoice/{id}

Auth type:  Bearer Token (mã token đã tạo từ bước "Tạo token")

Content-Type: application/json

Para:

{id}: là id của hóa đơn
 
Responses:

{
    "message": null,
    "status": "success",
    "code": 200,
    "data": null
}
keyboard_arrow_up back to top tuneBộ lọc