Gởi hóa đơn lên cơ quan thuế

 /api/CashRegister/SendToTaxAuthority

Mô tả: api này dùng để phát hành hóa đơn trên hệ thống eHoaDon Online

Method
: HTTPPOST

URL: https://[TaxNumber].ehoadon.net/api/CashRegister/SendToTaxAuthority

Auth type:  Bearer Token (mã token đã tạo từ bước "Tạo token")

Content-Type: application/json

Body:

{
 "invoiceIds": [
  "string"
 ],
 "serial": "string"
}

Responses:
{
 "data": {
  "Message": "Đã ký số và gửi thành công",
  "ErrorInvoiceIds": null,
  "Status": true
 },
 "message": null,
 "status": "success",
 "code": 200
}

Ghi chú:
 - Nếu invoiceIds=null thì hệ thống sẽ tự động lấy những hóa đơn chưa gởi để gởi lên cơ quan thuế
 - Serial: Serial của chứng thư

Thông tin dữ liệu:

1. PublishInvoiceResult- Thông tin phát hành hóa đơn

 

keyboard_arrow_up back to top tuneBộ lọc