Lấy trạng thái hóa đơn

 /api/CashRegister/GetStatusInvoices

Mô tả: api này dùng để lấy trạng thái hóa đơn từ máy tính tiền trên hệ thống eHoaDon Online

Method
: HTTPPOST

URL: https://[TaxNumber].ehoadon.net/Api/CashRegister/GetStatusInvoices

Auth type:  Bearer Token (mã token đã tạo từ bước "Tạo token")

Content-Type: application/json

Body:

{
 "invoiceIds": [
  "63059a39695d86d3b38d37ea"
 ]
}

Responses:
{
 "data": [
  {
   "InvoiceId": "63059a39695d86d3b38d37ea",
   "Status": 1,
   "Description": "Hóa đơn mới khởi tạo"
  }
 ],
 "message": null,
 "status": "success",
 "code": 200
}

Thông tin dữ liệu:

1. PublishInvoiceResult- Thông tin phát hành hóa đơn

 

 

keyboard_arrow_up back to top tuneBộ lọc