Tìm kiếm hóa đơn

 /api/CashRegister/SearchEInvoice

Mô tả: api này dùng để tìm kiếm thông tin hóa đơn lên hệ thống eHoaDon Online

Method
: HTTPPOST

URL: https://[TaxNumber].ehoadon.online/api/CashRegister/SearchEInvoice

Auth type:  Bearer Token (mã token đã tạo từ bước "Tạo token")

Content-Type: application/json

Body:

{
  "Pattern": "01GTKT0/001",
  "PageIndex":1,
  "PageSize": 10,
  "InvoiceNumber":"0000000"
}

Responses:
{
  "message": null,
  "status": "success",
  "code": 200,
  "data": {
    "PageIndex": 1,
    "PageSize": 10,
    "TotalCount": 4,
    "TotalPages": 1,
    "Results": [
      {
        "Pattern": "01GTKT0/001",
        "Serial": "AB/19E",
        "InvoiceNumber": "0000000",
        "ArisingDate": "2019-10-17T10:00:00",
        "CustomerName": "Công ty Tập đoàn BizStore",
        "CustomerNumber": "TEST01",
        "TotalAmountPaid": 1500000.0,
        "TaxAmount": 0.0,
        "CurrencyTypeName": "VND",
        "StatusName": "Hóa đơn mới khởi tạo ",
        "PaymentMethodName": "TT/D",
        "SellerSignName": null,
        "BuyerSignDateTime": null,
        "SellerSignDateTime": null,
        "Id": "5da88eb072ce7f0f988048c4"
      },
      {
        "Pattern": "01GTKT0/001",
        "Serial": "EE/19E",
        "InvoiceNumber": "0000000",
        "ArisingDate": "2019-10-08T17:00:00",
        "CustomerName": "Công ty Tập đoàn BizStore",
        "CustomerNumber": "TEST01",
        "TotalAmountPaid": null,
        "TaxAmount": 0.0,
        "CurrencyTypeName": "VND",
        "StatusName": "Hóa đơn mới khởi tạo ",
        "PaymentMethodName": "T/M",
        "SellerSignName": null,
        "BuyerSignDateTime": null,
        "SellerSignDateTime": null,
        "Id": "5d9d31aa8a44bd0908c2a23b",
        "ViewUrl":""
      },
      {
        "Pattern": "01GTKT0/001",
        "Serial": "AL/19E",
        "InvoiceNumber": "0000000",
        "ArisingDate": "2019-08-29T17:00:00",
        "CustomerName": "Công ty cổ phần BizStore Việt Nam",
        "CustomerNumber": "KHLK",
        "TotalAmountPaid": 12500000.0,
        "TaxAmount": 0.0,
        "CurrencyTypeName": "VND",
        "StatusName": "Hóa đơn mới khởi tạo ",
        "PaymentMethodName": "TM/CK",
        "SellerSignName": null,
        "BuyerSignDateTime": null,
        "SellerSignDateTime": null,
        "Id": "5d69112cb3093c14c43603a8",
        "ViewUrl":""
      },
      {
        "Pattern": "01GTKT0/001",
        "Serial": "BB/19E",
        "InvoiceNumber": "0000000",
        "ArisingDate": "2019-08-24T17:00:00",
        "CustomerName": "Công ty cổ phần BizStore Việt Nam",
        "CustomerNumber": "KHLK",
        "TotalAmountPaid": 1323000.0,
        "TaxAmount": 63000.0,
        "CurrencyTypeName": "VND",
        "StatusName": "Hóa đơn mới khởi tạo ",
        "PaymentMethodName": "Bù trừ",
        "SellerSignName": null,
        "BuyerSignDateTime": null,
        "SellerSignDateTime": null,
        "Id": "5d65bf5ac5e2830d40750498",
        "ViewUrl":""
      }
    ]
  }
}

Thông tin dữ liệu:

Invoice Summary - Thông tin cần thiết của hóa đơn

 

keyboard_arrow_up back to top tuneBộ lọc