Download hóa đơn điện tử dạng pdf

 /api/EInvoiceOnline/DownloadInvoiceAsPdf/{id}

Mô tả: api này dùng để lấy thông tin hóa đơn trên hệ thống eHoaDon Online

Method
: HTTPGET

URL: https://[TaxNumber].ehoadon.online/api/EInvoiceOnline/DownloadInvoiceAsPdf/{id}

Auth type:  Bearer Token (mã token đã tạo từ bước "Tạo token")

Content-Type: application/json

Para:

{id}: là id của hóa đơn
 
Responses:

{
  "message": "string",
  "status": "string",
  "code": 100,
  "data": DownloadEInvoice
}

Thông tin dữ liệu:

  1. DownloadEInvoiceDto: Thông tin download hóa đơn
keyboard_arrow_up back to top tuneBộ lọc