Publish Invoice Result - Thông tin kết quả phát hành hóa đơn

Tên Kiểu dữ liệu Ghi chú
InvoiceNumber string Số hóa đơn phát hành
InvoiceId string Id của hóa đơn phát hành
SignSuccess bool kết quả phát hành, true: thành công, false: thất bại
Message string Mô tả phát hành không thành công
keyboard_arrow_up back to top tuneBộ lọc