Invoice - Thông tin hóa đơn

1. Invoice

Tên Kiểu dữ liệu Bắc buộc Ghi chú
Id string yes  
Pattern
string yes  
Serial
string yes  
ArisingDate
date yes  
VatRate
decimal Yes 0 là giá trị mặc định
Status int no Trạng thái hóa đơn
PaymentMethod
int yes Phương thức thanh toán
PriceType
int yes

VND = 0,
USD = 1

0 là giá trị mặc định

ExchangeRate
decimal yes

0 là giá trị mặc định

OrderItems
List yes Danh sách OrderItem
InvoiceCustomer
Object yes Danh sách InvoiceCustomer

 

2. InvoiceCustomer

Tên Kiểu dữ liệu Bắc buộc Ghi chú
CustomerNumber string no  
TaxNumber string yes  
CompanyName string yes/no CompanyName hoặc FullName bắc buộc
FullName string yes/no  CompanyName hoặc FullName bắc buộc
AccountName string no  
Address string no  
PhoneNumber string no  
 FaxNumber string no  
Email string no  
CC string no  
LegalRepresentative string no  
BankAccountNumber string no  
BankName string no  
BankBranchName string no  
BankOwnerName string no  
Description string no  

 

3. OrderItem

Tên Kiểu dữ liệu Bắc buộc Ghi chú
ProductId string no  
ProductName string yes  
Unit string no  
Quantity decimal no  
Price decimal no  
AmountAdd decimal no  
VatRate decimal no  
       
keyboard_arrow_up back to top tuneBộ lọc