Invoice Summary - Thông tin cần thiết của hóa đơn

Tên Kiểu dữ liệu Ghi chú
Id string  
InvoiceNumber string  
Pattern string  
Serial string  
ArisingDate
date  
CustomerNumber string  
CustomerName string  
StatusName string

Trạng thái hóa đơn

PaymentMethodName string

Phương thức thanh toán

BuyerSignDateTime date Ngày người mua ký
SellerSignDateTime date Ngày người bán ký
SellerSignName string Tên người bán ký
TaxAmount decimal Tiền thuế
TotalAmountPaid decimal Số tiền thanh toán(đã bao gồm thuế)
keyboard_arrow_up back to top tuneBộ lọc