Invoice Type - Loại hóa đơn

Tên Giá trị Mô ta
Normal 0 Hóa đơn thông thường
Replace 1 Hóa đơn thay thế
AdjustedUp 2 Hóa đơn điều chỉnh tăng
AdjustedDown 3 Hóa đơn điều chỉnh giảm
AdjustedInfo 4 Hóa đơn điều chỉnh thông tin
Cancel 5 Hóa đơn bị hủy
keyboard_arrow_up back to top tuneBộ lọc