Invoice Status Result - Kết quả trả về của hóa đơn

Tên Kiểu dữ liệu Ghi chú
InvoiceId string ID của hóa đơn 
Status string

Trạng thái hóa đơn

Description string Mô tả trạng thái hóa đơn
keyboard_arrow_up back to top tuneBộ lọc