InvoiceIds - Danh sách ID hóa đơn

Tên Kiểu dữ liệu Ghi chú
InvoiceIds string[] Danh sách id của hóa đơn, tối đa 50 hóa đơn
keyboard_arrow_up back to top tuneBộ lọc