InvoiceFilerModel - Tìm kiếm thông tin hóa đơn

Tên Kiểu dữ liệu Bắc buộc Ghi chú
InvoiceNumber string no  
Pattern
string no  
Serial
string no  
FromDate
date no  
ToDate
date no 0 là giá trị mặc định
Status
int no

Trạng thái hóa đơn

PageIndex
int yes 1 là giá trị nhỏ nhất
PageSize
int yes 50 là giá trị lớn nhất
keyboard_arrow_up back to top tuneBộ lọc